eNPS kysymys Työvire ja Työyhteisövire kyselyissä

Kysymys “Suosittelisin työnantajaani ystävälle tai kollegalle” on päivitetty standardimuotoiseen eNPS kysymykseen ” Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit työnantajaasi ystävällesi tai kollegallesi?” (0 ei lainkaan todennäköistä – 10 erittäin todennäköistä) – näin pystyt seuraamaan yrityksenne tuloksia paremmin yleisellä eNPS skaalalla. Päivitetty kysymys mittaa erityisesti henkilöstön sitoutuneisuutta ja toimii hyvänä mittarina esimiehille tuottaen arvokasta tietoa. Päivitys tehtiin maaliskuun alussa.


Kysymys esitetään molemmissa kyselyissä viimeisenä:

Vastaajat jaetaan kolmeen eri ryhmään: suosittelijat (vastanneet 9-10), neutraalit (vastanneet 7-8) ja kriitikot (vastanneet 0-6). eNPS kysymyksen tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus.  Tulos voi siis vaihdella -100 ja +100 välillä. Tämä kysymys ei vaikuta kyselyn keskiarvoon.


eNPS kysymyksen tulos näkyy raportissa seuraavasti:

Isoin luku keskellä kertoo valitun tulosjoukon eNPS kysymyksen tuloksen. Vieressä oleva nuoli kertoo, mihin suuntaan tulos on kehittynyt verrattuna edelliseen tulokseen. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa alaspäin oleva punainen nuoli kertoo arvon huonontuneen ja sen alla oleva luku -5 kertoo sen huonontuneen viidellä. Alimpana näkyy kyselyyn valitun joukon "Yrityksen tulos". Yllä olevassa kuvassa yritys on saanut eNPS tulokseksi -5.eNPS tulos -mitä se kertoo?

Vastausskaalan mukaisesti tulos voi olla mitä vaan -100 ja +100 välillä. Yleisohjeena tuloksen tulkintaan voidaan pitää, että positiivinen tulos on aina hyvä. 

Tarkempaan tulkintaan voidaan käyttää apuna seuraavaa jaottelua;

        0 - +20  Hyvä

        yli 20     Erinomainen

        yli 40     Huipputulos


Tuloksen tulkinnassa on syytä huomioida, että vertailu muiden yritysten tuloksiin ei aina ole järkevään. Harvoin vertailukohteet ovat edes riittävän samankaltaisia keskenään mm. toimintaympäristön ja työtehtävien osalta. Hyödyllisempää on käyttää viimekertaista omaa tulosta vertailun pohjana, jos historiatieto on saatavilla. Tiimien tai Tunnisteiden osalta paras vertailukohde on yrityksen kokonaistulos eNPS:n osalta. Se antaa luotettavan kuvan, miten yrityksen sisällä olevat kohdejoukot vertautuvat yrityksen kokonaistulokseen.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.