Vinkkejä Työvire -raportin tulkintaan

Työvireen jakauma

Mihin tässä kuviossa kannattaa kiinnittää huomiota?

Tässä on kuvattu vastaajien jakautuminen eri kategorioihin perustuen heidän vastauksiensa keskiarvoon perustuen.

Tarkastele, miten jakauma muodostuu, kuinka paljon on myönteisiä vastauksia (Erinomainen ja Hyvä) ja kuinka paljon on kriittisiä vastauksia (Välttävä ja Heikko). Myöhemmin raportilla näkyvät väittämäkohtaiset tulokset auttavat tulkitsemaan, mistä kokonaistulos kertoo. Samoin tiimikohtaisissa tuloksissa näkyy, missä organisaation ryhmissä on eniten kehitettävää.


Vahvuudet ja kehityskohteet TOP 3

Mihin tässä kuviossa kannattaa kiinnittää huomiota? 

Tästä tuloksesta saa kuvaa siitä, mitkä väittämät ovat numeeristen arvojen perusteella keskeisimpiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita koko aineistossanne (esim. koko organisaatio). Tämän listauksen lisäksi on tärkeää käydä läpi väittämäkohtaiset tulokset sekä tulokset organisaation eri ryhmissä, jotta vahvuuksista ja kehityskohteista saadaan kattava näkymä. Numeeristen arvojen ohella kiinnittäkää myös huomiota väittämien sisältöön: mikä on tietyn väittämän merkitys organisaationne henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksenteon kannalta?

 

Väittämäkohtaiset tulokset

Mihin tässä kuviossa kannattaa kiinnittää huomiota?

Väittämäkohtaisesta näkymästä saatte tarkempaa tietoa siitä, mitkä asiat organisaatiossa kaipaavat kehittämistä. Katso, missä väittämissä on paljon positiivisia arvioita (Erinomainen ja Hyvä) ja missä väittämissä on eniten kriittisiä vastauksia (Välttävä ja Heikko). Kriittiset vastaukset auttavat kohdistamaan kehittämistoimia niihin asioihin, jotka henkilöstö kokee ongelmallisimmiksi. Katso seuraavaksi, missä organisaation ryhmissä on eniten kehitettävää.


Tulosten tarkastelu organisaation eri ryhmissä (tiimit ja tunnisteet)

Tulosten tarkastelu organisaation eri ryhmissä on tärkeää, sillä eri ryhmissä on erilaiset vahvuudet, kehittämiskohteet ja tarpeet. Organisaation yleistulos voi olla positiivinen mutta samanaikaisesti esimerkiksi yhdessä tiimissä voi olla paljon kehittämiskohteita, joihin pitäisi aktiivisesti tarttua. Organisaation henkilöstöjohto voi auttaa tiimin esimiestä ja tiimiä parantamaan tilannetta. Kyselyn lisäksi ryhmän tilannetta voidaan selvittää tarkemmin myös esimerkiksi haastattelemalla tiimin jäseniä. Ongelmakohtiin tarttumalla myös organisaation yleistulos paranee.


Ensimmäiseksi vertailussa näkyy aina koko kartoituksen kohteena oleva joukko, sen alapuolelle valitut kohteet (Tiimi ja/tai Tunniste). Katso, missä tiimeissä on eniten kehitettävää. Miettikää, miten voitte organisaatiossa tukea erityisesti niiden tiimien kehitystä, joissa on muita enemmän kehittämistarpeita.


eNPS kysymyksen tulos raportissa

Isoin luku keskellä kertoo valitun tulosjoukon eNPS kysymyksen tuloksen. Vieressä oleva nuoli kertoo, mihin suuntaan tulos on kehittynyt verrattuna edelliseen tulokseen. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa alaspäin oleva punainen nuoli kertoo arvon huonontuneen ja sen alla oleva luku -5 kertoo sen huonontuneen viidellä. Alimpana näkyy kyselyyn valitun joukon "Yrityksen tulos". Yllä olevassa kuvassa yritys on saanut eNPS tulokseksi -5.eNPS tulos -mitä se kertoo?

Vastausskaalan mukaisesti tulos voi olla mitä vaan -100 ja +100 välillä. Yleisohjeena tuloksen tulkintaan voidaan pitää, että positiivinen tulos on aina hyvä. 

Tarkempaan tulkintaan voidaan käyttää apuna seuraavaa jaottelua;

        0 - +20  Hyvä

        yli 20     Erinomainen

        yli 40     Huipputulos


Tuloksen tulkinnassa on syytä huomioida, että vertailu muiden yritysten tuloksiin ei aina ole järkevää. Harvoin vertailukohteet ovat edes riittävän samankaltaisia keskenään mm. toimintaympäristön ja työtehtävien osalta. Hyödyllisempää on käyttää viimekertaista omaa tulosta vertailun pohjana, jos historiatieto on saatavilla. Tiimien tai Tunnisteiden osalta paras vertailukohde on yrityksen kokonaistulos eNPS:n osalta. Se antaa luotettavan kuvan, miten yrityksen sisällä olevat kohdejoukot vertautuvat yrityksen kokonaistulokseen.


Työvire -kartoituksen tuloksista eteenpäin

Esimerkki henkilöstökyselyn prosessista tulosten jälkeen

Tuloksiin tutustuminen:

 • Tutustukaa tuloksiin ensin johdon toimesta ja pohtikaa tulosten merkitystä sekä millaisia kehittämistoimia tulosten pohjalta kannattaisi käynnistää.
 • Mitä asioita nostetaan organisaatiotasolla tavoitteeksi ja kehityskohteeksi?
 • Miten kehityskohteiksi nousevat asiat vaikuttavat työn tavoitteiden saavuttamiseen?

Henkilöstö info:

 • Esitelkää tulokset henkilöstölle.
 • Kiittäkää kyselyyn vastaamisesta ja palautteesta.
 • Esitelkää tulokset avoimesti ja reilusti sellaisina kuin ne ovat.
 • Tarjotkaa henkilöstölle mahdollisuus kommentointiin ja avoimeen, rakentavaan keskusteluun.
 • Kertokaa, miten prosessi sujuu tästä eteenpäin: miten toimitaan vastausten pohjalta. Miten tiimeissä viedään eteenpäin tuloksia: tehdään tiimikohtaiset kehittämissuunnitelmat

Esimies:

 • Tutustu tiimisi tuloksiin.
 • Pyydä tarvittaessa sparrausapua HR:ltä tulosten tulkintaan, tulosten läpikäyntiin tiimin kanssa ja kehittämissuunnitelman tekoon.
 • Esittele tiimin tulokset tiimillesi
 • Tehkää yhteinen kehittämissuunnitelma niistä kohdista, jotka vaativat kehittämistä.
 • Kehittämissuunnitelmassa tiimit tunnistavat omat vahvuudet ja kehityskohteet sekä asettavat kehittämiselle tavoitteita
 • Nimetkää vastuuhenkilö(t), laatikaa aikataulu ja sopikaa seuranta-ajankohdat. Varmista, että sovitut toimenpiteet tulee tehtyä.

Kun tarkastelette Työvire -kartoituksen tuloksia tiimissä, pohtikaa seuraavia asioita

 • Kokonaisuus – miltä tulokset näyttävät ja mitä tuloksista jää päällimmäisenä mieleen?
 • Mitkä asiat nousivat esiin vahvuuksina ja mitkä kehityskohteina?
 • Ovatko tulokset odotetun mukaisia vai oliko niissä yllätyksiä?
 • Muutos – onko tuloksissa nähtävissä muutosta edelliseen kertaan (myönteistä tai huolestuttavaa)?
 • Mitä tulokset tarkoittavat työn tavoitteiden saavuttamisen kannalta?

Jatkuva kehittäminen:

 • Viestikää henkilöstölle, kun organisaatiossa tehdään tekoja henkilöstön palautteen perusteella. Näin henkilöstölle syntyy kuva, että heidän antamallaan palautteella oli merkitystä.
 • Seuratkaa kehittämissuunnitelmien toteutumista vuoden aikana
 • Seuratkaa henkilöstön tilanteen kehittymistä uuden Työvire -kartoituksen avullaOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.