Kartoita koronapandemian vaikutukset työyhteisöösi

Koronapandemia on pakottanut miljoonat työntekijät Suomessa ja ympäri maailmaa joko eristäytymään koteihinsa ja tekemään etätöitä tai työskentelemään epävarmassa tilanteessa, mahdollisesti tartuntauhan alla. Tilanne aiheuttaa ihmisille valtavasti huolta.

 

Henkilöstön hyvinvoinnin ymmärtäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

 

Seuraava 11 kysymyksen korona-patteristo on valikoitu Aalto Yliopiston, Handelshögskolanin ja Hintsa Performancen yhteisestä tutkimushankkeesta jossa kartoitetaan kriisin vaikutusta työhyvinvointiin Suomessa ja globaalisti.

Voit lisätä kaikki kysymykset, tai valikoida ne, jotka ovat sinun organisaatiollesi kaikkein sopivimmat. Avoimet kysymykset ovat ehdotuksia, jotka on koottu HR-ammattilaisten ja tutkimustyöryhmän haastatteluiden perusteella.

 

KYSYMYKSET

 

1. Voin valita milloin ja miten olen yhteydessä läheisimmän työryhmäni jäseniin (1-5)

1. I can choose when and how I am in contact with others in my work group


Yhteydenpidon valinnaisuus - Tämä mittari mittaa sitä, miten hyvin työntekijät kokevat voivansa kontrolloida ja säännellä yhteydenpitoa. Etätyössä tämä on usein haastavampaa. Tämä mittari on keskeinen palautumisen ja työstä irtautumisen kannalta, ja täten myös tehokkuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeässä roolissa.


2. Vastaanottamani määrä sähköposteja ja viestejä vaikeuttaa työtehokkuuttani (1-5)

2. The amount of email, messages, etc., I receive makes it difficult to be productive in my work.


Yhteydenpidon ylikuormitus -Tämä mittari mittaa tuottavuuden ja yhteydenpidon välistä linkkiä. Yhteydenpito etätyössä on usein haastavaa. Tämä mittari on keskeinen työn tehokkuuden kannalta


3. Vaikeuksienkin keskellä suoriudun melko hyvin. (1-5)

3. Even when things are tough, I can perform quite well


Yleinen minäpystyvyys (self-efficacy) - Mittaa yksilöiden suhautumista haasteisiin ja korreloi useiden positiivisten outcome - metriikoiden kanssa,


4. Koen, että suoriudun työssäni vaikeistakin tehtävistäni. (1-5)

4. In my job, I feel I can successfully complete difficult tasks.


Pätevyys / kompetenssi - Pätevyys on yksi kolmesta motivaation ydinosa-alueesta. Kokemus omasta pätevyydestä on uhattuna etätyössä.


5. Läheisimmän työryhmäni jäsenet pystyvät ottamaan esille ongelmia ja hankalia asioita (1-5)

5. Members of my closest work group are able to bring up problems and tough issues


Psykologinen turvallisuus - Äärimmäisen tehokkaita tiimejä tutkittaessa psykologinen turvallisuus korostuu tärkeimpänä muutujana. Kun viestintä tapahtuu virtuaalisesti, psykologisen turvallisuuden tunne saattaa heikentyä.


6. Koen yhteyttä niiden ihmisten kanssa, jotka välittävät minusta töissä ja joista minä välitän.

6. I feel connected with people who care for me at work, and with whom I care at work.


Suhteet - Suhteet ihmisiin työpaikalla on yksi kolmesta motivaation ydinosa-alueesta. Nämä suhteet ovat uhattuina etätyössä.


7. Viime aikoina töissä keksimäni ideat ovat olleet perustavanlaatuisia muutoksia siihen, miten asioita tehdään tai mitä tuotteita tarjotaan.
7. The ideas I have had at work recently can be described as fundamental changes to how things are done or what products are offered 


8. Viime aikoina töissä keksimäni ideat ovat olleet laajennuksia siihen, miten asioita tehdään tai mitä tuotteita tarjotaan
8. The ideas I have had at work recently can be described as extensions to how things are done or what products are offered


Innovaatio - nämä kysymykset pyrkivät mittaamaan sitä, missä määrin kriisi saa aikaan innovaatiota ja uutta ajattelua.


AVOIMET KYSYMYKSET


9. Mitä konkreettista tukea kaipaisit työnantajaltasi tänä aikana?

9. What concrete support would you wish from your employer during this time?


10. Miten korona-aika on muuttanut työntekoasi?

10. How have your ways of working changed during the corona-pandemic?


11.Mitkä ovat poikkeustilan suurimmat haasteet sinulle henkilökohtaisesti?

11.What are the biggest challenges of the pandemic situation for you personally?


Aloittaaksesi kartoituksen kirjaudu sisään Luotaamoon ja luo uusi Työvire kysely - voit kopioida lisäkysymykset suoraan kenttiin tältä sivulta. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä asiakastukeemme.


Aloita kartoitus

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.